Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voor dienstverlening Panorama Studios

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
a. Panorama Studios vof, hierna te noemen Panorama Studios: de gebruiker van de algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 27282390.
b. Opdrachtgever: de wederpartij van Panorama Studios.
c. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
d. Software: een door Panorama Studios ontwikkelde desktop-, web- of mobiele applicatie inclusief eventueel bijbehorende documentatie. Onder software wordt niet begrepen enige door derden ontwikkelde modules of onderdelen, zelfs indien deze modules of onderdelen onlosmakelijk deel uitmaken van de software.
e. Desktop applicatie: een doelgerichte desktop applicatie die volledig geïnstalleerd is op de computer van een eindgebruiker. Desktop applicaties bestaande uit meer dan één gerelateerde module(s) of component(en) zullen beschouwd worden als één desktop applicatie.
f. Webapplicatie: doelgerichte applicatie die toegang verschaft aan meerdere gebruikers in een webbrowser gebaseerde omgeving. Webapplicaties bestaande uit meer dan één gerelateerde module(s) of component(en) zullen beschouwd worden als één webapplicatie.
g. Mobiele applicatie: een doelgerichte mobiele applicatie die volledig geïnstalleerd is op de mobiele computer of telefoon van een eindgebruiker. Mobiele applicaties bestaande uit meer dan één gerelateerde module(s) of component(en) zullen beschouwd worden als één mobiele applicatie.
h. Bugs: fouten in de door Panorama Studios ontwikkelde software. De hier bedoelde fouten moeten terug te voeren zijn op door Panorama Studios geschreven broncode en niet op het ontbreken van functies of broncode. Onder bug wordt niet begrepen enig gebrek dat optreedt door gebruikmaking van hardware en/of software waarover geen afspraken zijn gemaakt.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Panorama Studios en een opdrachtgever waarop Panorama Studios deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Panorama Studios, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Panorama Studios schriftelijk zijn aanvaard.

2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Panorama Studios en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1. De door Panorama Studios gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Panorama Studios is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro exclusief btw en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Panorama Studios daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Panorama Studios anders aangeeft.

3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Panorama Studios niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5. Aanbiedingen of offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Panorama Studios zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Panorama Studios het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Panorama Studios aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Panorama Studios worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Panorama Studios zijn verstrekt, heeft Panorama Studios het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Panorama Studios de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de tot dusverre kosten van de voorafgaande fase heeft betaald.

4.5. Indien door of namens Panorama Studios werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.6. De opdrachtgever heeft de volle verantwoording over de inhoudelijke aspecten c.q. geleverde gegevens. Panorama Studios neemt hierin geen enkele verantwoording en is ook niet aansprakelijk voor fouten en onjuistheden in de geleverde gegevens.

4.7. De opdrachtgever staat in voor tijdige levering van de noodzakelijke gegevens voor de productie van de overeengekomen producten door de deelnemer(s). De verwerking van deze gegevens door Panorama Studios zal nimmer een tijdsduur overschrijden van 5 uur. Indien de tijdsduur voor het verwerken van de gegevens onverhoopt toch meer zijn dan 5 uur behoudt Panorama Studios het recht om het standaard uurtarief in rekening te brengen. Panorama Studios zal hiervoor contact opnemen met de opdrachtgever.

4.8. Is de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5: Annulering van de overeenkomst

5.1. Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.

5.2. Indien opdrachtgever de overeenkomst annuleert is opdrachtgever gehouden conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief btw) als annuleringskosten aan gebruiker te betalen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 0%; Bij annulering tot 4 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 20%; Bij annulering tot 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 40%; Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang uitvoering overeenkomst 100%.

5.3. Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt de gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst; tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 60 dagen.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Panorama Studios zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Panorama Studios de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Panorama Studios daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.4. In afwijking van lid 3 zal Panorama Studios geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Panorama Studios kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Gebruiksrecht

7.1. Panorama Studios verschaft de opdrachtgever een niet-exclusieve en gelimiteerde licentie tot het gebruik van de Panorama Studios software. De Panorama Studios software is niet aan de opdrachtgever verkocht, maar een licentie voor het gebruik van de software is aan u verschaft. Deze licentie is alleen van toepassing op de Panorama Studios software, zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen klant en Panorama Studios en dus niet van toepassing op de andere producten/diensten van Panorama Studios.

Artikel 8: Beschrijving van andere rechten en beperkingen

8.1. Het is niet toegestaan om ongeautoriseerde kopieën te maken van de software.

8.2. Het is niet toegestaan om de software te wijzigen, disassembleren, decompileren, vertalen, aanpassen of reverse-engineren.

8.3. Het is niet toegestaan om de software te verhuren, lenen of te gebruiken voor commerciële dienstverlening aan derden.

8.4. Het is niet toegestaan om de software zonder schriftelijke toestemming over te dragen aan anderen.

Artikel 9: Contractsduur, uitvoeringstermijn en opzegtermijn

9.1. De overeenkomst tussen Panorama Studios en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

9.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Panorama Studios derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

9.3. Voor alle softwareovereenkomsten van Panorama Studios geldt een opzegtermijn van drie maanden. 9.4 Het opzeggen van een overeenkomst met Panorama Studios dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 10: Honorarium

10.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2. en 4 t/m 6. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5. van dit artikel.

10.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

10.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Panorama Studios, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

10.4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

10.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier weken zullen het honorarium en de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

10.6. Panorama Studios is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien Panorama Studios kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven van bijvoorbeeld lonen aanmerkelijk zijn gestegen.

10.7. Panorama Studios mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Panorama Studios, dat in redelijkheid niet van Panorama Studios mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 11: Betaling

11.1. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

11.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van lid 1 dan is deze van rechtswege in verzuim en is zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

11.3. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Eventuele incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

11.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Panorama Studios op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Intellectuele eigendom, voorbehoud

12.1. Alle mogelijke intellectuele (eigendoms-) rechten ten aanzien van de door Panorama Studios ontwikkelde software berusten bij Panorama Studios. De opdrachtgever verkrijgt enkel het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

12.2. De opdrachtgever verkrijgt het gebruiksrecht van de intellectuele eigendomsrechten, pas nadat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit alle met Panorama Studios gesloten overeenkomsten is nagekomen.

12.3. Te allen tijde behoudt Panorama Studios de gebruiksrechten over de eigen ontwikkelde broncode, e.e.a. voorzover dit niet strijdig is met lid 1.

12.4. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Panorama Studios zich de rechten en bevoegdheden voor die Panorama Studios toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 13: Garantie

13.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het testen (verifiëren en valideren) van de geleverde software en zal bij beëindiging van de werkzaamheden gevraagd worden om een schriftelijke goedkeuring van de software.

13.2. Zodra de opdrachtsom is voldaan wordt dit beschouwd als de schriftelijke goedkeuring zoals genoemd onder 13.1.

13.3. Bugs in de door Panorama Studios ontwikkelde software zullen voor zover mogelijk tot drie maanden nadat de software door opdrachtgever is goedgekeurd binnen redelijke termijn kosteloos worden hersteld.

13.4. De redelijke termijn bedoeld in het vorige lid kan langer zijn vanwege een door de betreffende medewerker van Panorama Studios gepland verlof.

13.5. Aanspraak op het kosteloos herstellen van bugs bestaat enkel indien partijen schriftelijk overeenkomen met welke (minimaal vereiste) hardware en uitputtend welke software, bijvoorbeeld besturingssystemen, de software correct behoort samen te werken.

Artikel 14: Opzegging, beëindiging van de overeenkomst

14.1. De opdrachtgever is alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichtte werkzaamheden. De voorlopige resultaten zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

14.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zal Panorama Studios in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

14.3. Indien de in lid 2 genoemde overdracht voor Panorama Studios extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

14.4. Panorama Studios heeft het recht om deze overeenkomst te beëindigen, indien er door de klant niet wordt voldaan aan de voorwaarden en/of verplichtingen die gesteld zijn in deze voorwaarden.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. Indien Panorama Studios aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2. Indien Panorama Studios aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat reeds door de opdrachtgever is betaald voor de producten die de schade veroorzaken. Hierbij geldt dat de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in een periode van drie jaar is betaald voor de producten die de schade veroorzaken.

15.3. Panorama Studios is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.4. Opdrachtgever vrijwaart Panorama Studios voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de geleverde software schade lijden.

15.5. De verantwoording aangaande het tijdig maken van veiligheidskopieën (back-ups) van de gegevens ligt bij de gebruiker zelf.

15.6. Panorama Studios is nimmer aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van Panorama Studios webapplicaties, indien de hosting hiervan plaatsvindt bij derden. De hosting provider waar de Panorama Studios webapplicatie is uitgerold is volledig verantwoordelijk/aansprakelijk voor het beschikbaar zijn van de webapplicatie.

Artikel 16: Overmacht

16.1. De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

16.2. Beide partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Panorama Studios of opdrachtgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Panorama Studios of opdrachtgever niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Artikel 17: Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Panorama Studios gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Panorama Studios zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Panorama Studios niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18: Geschillen

18.1. De rechter in de vestigingsplaats van Panorama Studios is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Panorama Studios het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 19: Overig

19.1. Opdrachtgever stemt ermee in dat door Panorama Studios ontwikkelde webapplicaties worden voorzien van een logo/verwijzing naar Panorama Studios.

Artikel 20: Toepasselijk recht

20.1. Op elke overeenkomst tussen Panorama Studios en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

21.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den Haag.

21.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.